Indywidualny Tok Studiów

Regulamin indywidualnego toku studiów Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej umożliwia osobom, które wcześniej zaliczyły pewien etap studiów wyższych, a także absolwentom szkół policealnych o pokrewnych kierunkach odbycie części studiów w tzw. indywidualnym toku studiów. Z tej możliwości skorzystała Warszawska Szkoła Reklamy. W porozumieniu z WSTH otworzyła dla przyszłych absolwentów studium policealnego Instytut Mediów i Nauk Społecznych. Dzięki specjalnemu programowi studiów absolwenci WSR mają możliwość zdobyć w trybie dziennym i zaocznym tytułu licencjacki w krótszym okresie czasu.

Indywidualny tok studiów regulują obowiązujące przepisy prawa (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dziennik Ustaw 2002 Nr 3 poz. 28).

Studenci Instytutu Mediów i Nauk Społecznych wniosek o przyznanie ITS mogą złożyć po ukończeniu pierwszego semestru studiów. W przypadku nie złożenia wniosku lub otrzymania odmownej decyzji student realizuje pełny (3-letni) tok studiów, przewidziany dla studiów licencjackich. Studenci, którym udzielono zgody na indywidualny tok studiów, zobowiązani są uczestniczyć przez okres półtora roku na wykłady i ćwiczenia, które stanowią kompendium całego programu studiów dla danego kierunku. Czas uzyskania dyplomu ukończenia studiów zależy od zaangażowania i wkładu pracy każdego studenta indywidualnie, z tym że dłuższy pobyt niż 1,5 roku na uczelni nie wiąże się już z dodatkowymi opłatami czesnego.

Procedura realizowania Indywidualnego Toku Studiów w ramach studiów w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych jest obowiązkową.

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX