Podstawa prawna

na mocy której uczelnia funkcjonuje

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej działa na mocy art. 14, ust. 2, Ustawy Sejmowej z dn. 30 czerwca 1995 r. (Dz.U.nr. 97, poz. 481) oraz obwieszczenia Ministra MSWiA z dn. 14 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 38, poz. 563, 564).

Zgodnie z zapisem ustawy, nadawany przez nią tytuł licencjacki jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe. W ramach kierunku teologia, uczelnia prowadzi specjalności w zakresie: Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej oraz Turystyki Krajów Biblijnych, Promocji Zdrowia, Pedagogiczno-Katechetycznym, Seminaryjno-Pastoralnym.

Na mocy akredytacji z 4 kwietnia 2011 r., dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA), uczelnia ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności (oznaczonych gwiazdką*) tytuł B.A. (Bachelor of Arts).

Informację o Wyższej Szkole Teologiczno Humanistycznej znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl) w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo.

Opinia dotycząca prowadzenia przez WSTH studiów I stopnia w formie „indywidualnego toku nauczania” oraz prowadzenia zaocznych studiów licencjackich w oparciu o program praktykowany w systemie edukacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wykonana w oparciu o przekazane przez WSTH informacje dotyczące aktualnie prowadzonego trybu studiów, statutu WSTH, Certficate of Acredditation wydanego przez Adventist Accrediting Association, oraz obowiązujące akty prawne w postaci:

WSTH zwróciła się z wnioskiem o udzielenie opinii w zakresie odpowiedzi na pytanie „czy indywidualny tok nauczania jaki prowadzimy jest zgodny z wymogami prawa polskiego”, dodatkowo wskazano, iż „Punkty konsultacyjne WSTH prowadzą również zaoczne studia licencjackie w specjalnym programie dla absolwentów szkół policealnych w trybie studiów praktykowanym w systemie edukacji Stanów Zjednoczonych gdzie odpowiednikiem szkoły policealnej są 2-letnie studia tzw. undergraduate w college nadającym tytuł Associate Degree. Program ten jest co roku przeznaczony tylko dla niewielkiej grupy studentów. Po uzyskaniu absolutorium i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł licencjata o specjalizacji Turystyka. Wraz z dyplomem wydawany jest Suplement określający szczegółowo kwalifikacje, nabyte umiejętności oraz uprawnienia absolwentów. Na wniosek absolwenta wydawany jest dodatkowo dyplom Bachelor Degree w języku angielskim”.

Wyższa Szkoła Teologiczo-Humanistyczna działa na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym przedmiotowa uczelnia jest wyższą szkoła teologiczną uprawnioną do nadawania absolwentom tytułu zawodowego licencjata teologii adwentystycznej. Nadawanie innych tytułów zawodowych w pozostałym zakresie wymaga uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej lub utworzenia szkoły wyższej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Kościoła a Ministerstwem Edukacji Narodowej (art. 15 ust. 1 powyższej ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 w zakresie prowadzenia seminariów teologicznych oraz instytutów misyjnych WSTH posługuje się własnym programem. Przedmiotowy zapis nie wskazuje, aby w zakresie programu kształcenia WSTH musiało uzyskać zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie ze statutem WSTH podstawową jednostką organizacyjną prowadzącą studia jest instytut (w liczbie czterech wymienionych w statucie), natomiast w oparciu o art. 59 statutu Student może podjąć kształcenie w ramach indywidualnego toku studiów zgodnie z regulaminem studiów.

Zgodnie z omawianym art. 14 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, WSTH ma prawo nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii adwentystycznej. Dlatego też w zakresie wykładni rozszerzającej WSTH mogłaby nadawać tytuł licencjata teologii adwentystycznej o specjalności (turystyka, promocja zdrowia, dziennikarstwo) z tym jednak wskazaniem, iż tytuł powinien bezpośrednio nawiązywać do wymogu związanego z zakresem nauczania tj. przygotowania osób świeckich do realizacji misji Kościoła.

Wobec powyższego możliwe jest również dokonanie wykładni art. 14 powołanej wyżej ustawy w ten sposób, iż program studiów indywidualnych będzie bezpośrednio nawiązywał do zapisu dotyczącego kształcenia osób świeckich na podstawie własnego programu bez uzyskiwania w tej materii zgody Ministra ds. szkolnictwa wyższego. W tym zakresie jednak należy dochować wszelkiej staranności związanej z utrzymaniem wymogów ustawowych dotyczących celu studiów (przygotowanie do realizacji misji Kościoła) oraz określenia wydawanego tytułu jako licencjatu teologii adwentystycznej.

Wnioski

W zakresie złożonego wniosku o wydanie opinii na podstawie zebranych dokumentów, informacji oraz na podstawie wskazanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż w zakresie prowadzenia „indywidualnego toku studiów” WSTH jako zgodnego z polskim prawem, uczelnia musi opierać się tylko i wyłącznie na zapisach Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast WSTH nie będzie musiała występować o wyrażenie zgody na prowadzenie omawianych studiów i będzie mogła prowadzić kształcenie w ramach indywidualnego toku studiów i nadawać dyplomy równoznaczne z dyplomami uczelni świeckich na poziomie licencjata w oparciu o regulamin studiów oraz statut, w przypadku gdy prowadzone studia będą oparte na zapisach ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. określenie nadawanego dyplomu będzie wskazywało na tytuł licencjata teologii adwentystycznej o specjalności turystyka, a program nauczania będzie bezpośrednio nawiązywać do wymogu przygotowania osób świeckich do realizacji misji kościoła.

/-/ Adw. Michał Niedziółka

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2010 r.

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX