Często zadawane pytania

Praca licencjacka

Kiedy wybieram promotora pracy licencjackiej?

Na początku II semestru studenci składają deklaracje wyboru promotora oraz określają zakres tematyczny pracy lub podają proponowany temat pracy licencjackiej.

Czy mogę zmienić promotora pracy licencjackiej?

Tak. W tym celu należy złożyć do sekretariatu podanie z uzasadnieniem swojej decyzji. Przed zmianą promotora należy upewnić się, że nowo wybrany promotor wyraża zgodę na prowadzenie pracy licencjackiej studenta.

Jak wygląda kwestia uczestnictwa w seminarium licencjackim?

Seminarium licencjackie nie jest w instytucie realizowane jako przedmiot stacjonarny, wpisany na stałe do planu zajęć. Każdy student zobowiązany jest do odbycia seminarium indywidualnie ze swoim promotorem. Zasady oraz sposób kontaktowania się student ustala z promotorem. Może to być kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

Jakie są zasady uzyskania zaliczenia z seminarium licencjackiego?

Seminarium licencjackie I student zalicza jeśli przygotuje:

Z seminarium licencjackiego II student utyskuje zaliczenie gdy napisze pracę licencjacką.

Jakie są podstawowe zasady edycji pracy licencjackiej?

Standardowa objętość podstawowego tekstu pracy licencjackiej powinna wynosić min 50 stron.

Praca o klasycznym układzie treści powinna zawierać:

Kolejne rozdziały muszą zaczynać się na nowej stronie. Praca powinna być napisana na białym papierze w formacie A4, jednostronnie. Wielkość marginesów: górny, dolny i prawy – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm (1 cm dodatkowo na grzbiet oprawy). Pojedyncza kolumna tekstu na stronie.

Rodzaj czcionki “Times New Roman” stosowana konsekwentnie w całej pracy.

Podstawowa wielkość czcionki: 12 (w opisie ilustracji, tabel i wykresów można stosować czcionkę o wielkości 10).

Interlinia: 1,5 wiersza.

Numerowanie stron jednolite w całej pracy: numery liczbami arabskimi, na dole strony wyrównane do prawej, numerowanie należy rozpoczynać od strony zawierającej spis treści i zakończyć na ostatniej stronie spisu publikacji.

Czy pracę drukujemy jednostronnie, czy dwustronnie?

Pracę licencjacką przed oprawą należy wydrukować jednostronnie, tak aby tekst był na jednej stronie kartki.

Czy mogę mieć wgląd do obronionych już prac licencjackich w Instytucie?

Tak. Każdy student może otrzymać w sekretariacie wybraną przez siebie pracę licencjacką, której egzemplarz znajduje się w uczelni. Pracy student nie można wypożyczyć do domu, kopiować itp., może jedynie na miejscu zapoznać się z jej treścią.

Jeśli nie przystąpiłem do obrony, a mam zrealizowane 3 semestry nauki, to mam zachowany status studenta?

Tak. Studenci, którzy zrealizowali program studiów obejmujący 1,5 roku nauki, ale nie przystąpili do obrony mają zachowany status studenta i wszelkie prawa przysługujące mu z tego tytułu np. możliwość wystawienia zaświadczenia, podbicia legitymacji. Student zachowuje swój status związku z niezaliczeniem jednego przedmiotu – seminarium licencjackie II.

Czy obrona pracy licencjackiej wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Nie, ale tylko dla studentów, którzy przystopują do obrony od razu po zakończeniu toku studiów w tzw. pierwszym terminie. Przeniesienie terminu obrony wiąże się z określonymi REGULAMINEM STUDIÓW kosztami. Jest to jednorazowy koszt w wysokości 300 zł.

Jak przebiega procedura przystąpienia do obrony licencjackiej?

Po zaakceptowaniu pracy przez promotora student dostarcza ją w dwóch oprawionych egzemplarzach + wersja zapisana na płycie CD do sekretariatu uczelni w wyznaczonym odgórnie terminie. Sekretariat ma do dwóch tygodni na przekazanie pracy do recenzji, sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia obron.

Termin obrony ustala dyrektor PK w porozumieniu z władzami WSTH.

Czego mogę się spodziewać na obronie licencjackiej?

Obrona zaczyna się zawsze od krótkiej opisowej oceny pracy licencjackiej wygłoszonej przez promotora i przez recenzenta. Potem następuje tzw. sedno sprawy.

Możecie się spodziewać 3-4 poważnych pytań dotyczących procesu powstawania i zawartości pracy licencjackiej oraz jej “okolic” (sytuujących Wasze wywody w nieco szerszym kontekście dziennikarskim czy medialnym); mogą zadawać je wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej (po 1-2 każdy). Dodatkowo, na koniec, szef Instytutu, dr Krzysztof Woźniak, jako przedstawiciel WSTH, zada 1-2 (raczej łatwe) pytania z dziedziny szeroko rozumianego religioznawstwa (proszę zajrzeć do notatek z zajęć religijnych, prowadzonych w Instytucie, mogą się przydać).

Tzw. obrona pracy licencjackiej polega na udzieleniu poprawnych, przemyślanych, inteligentnych oraz w miarę wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Kto wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej na obronach licencjackich?

Komisja egzaminacyjna będzie pracować w następującym składzie: S. Wojtkowski – przewodniczący (poza obronami prac, których jest promotorem), K. Woźniak – recenzent (poza obronami prac, w których jest promotorem), promotor pracy danego studenta (w przypadku obron prac S. Wojtkowskiego i K. Woźniaka pełniący rolę recenzenta).

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX